REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERIWU

""www.salonmeblowy-m4.pl""

 

 

 

DZIAŁ I.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

§ 1

 

>>>[DEFINICJE WYRAŻEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE]<<<

 

 1.  www.salonmeblowy-m4.pl - prowadzony przez Salon Meblowy M4 w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany przez Salon Meblowy M4 w domenie salonmeblowy-m4.pl lub w sub- salonmeblowy-m4.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.

  2. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu salonmeblowy-m4.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
  Rejestracja - procedura zakładania Konta, gdzie w wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl oferty sprzedaży.
  Sprzedawca, Oferent - właściciel serwisu Salon Meblowy M4 z siedzibą w Brodnicy 87-300, przy ul. Bazarowej 2 przy targowisku na PIERWSZYM PIĘTRZE.

  3. Kupujący, Oblat - użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu salonmeblowy-m4.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

  4. Konto - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

  5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
  Oferta - skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu salonmeblowy-m4.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

  6. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie salonmeblowy-m4.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku "kliknięcia" opcji "Dodaj do koszyka" przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji "Dodaj do koszyka" nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

  7. Zamówienie - wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu salonmeblowy-m4.pl - w wyniku wybrania opcji "zamów" - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
  Przyjęcie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).


8. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu salonmeblowy-m4.pl, znajdujący się pod adresem internetowym 

http://salonmeblowy-m4.esy.es/index.php?id_cms=6&controller=cms.


§ 2

 

>>>[Informacje ogólne]<<<

 

 1.  Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu salonmeblowy-m4.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez salonmeblowy-m4.pl.


2. Usługa korzystania z serwisu salonmeblowy-m4.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie salonmeblowy-m4.pl lub w domenie z rozszerzeniem salonmeblowy-m4.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 1.  Sprzedaż w ramach pasażu salonmeblowy-m4.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę internetową salonmeblowy-m4.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

 

>>>[WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU<<<

>>>salonmeblowy-m4.pl]<<<

 

 1.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu salonmeblowy-m4.pl to: komputer z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie salonmeblowy-m4.pl.

  2. Salon Meblowy M4 informuje, iż podczas korzystania z usług salonmeblowy-m4.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

DZIAŁ II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU salonmeblowy-m4.pl]

 

§ 4

 

>>>[UŻYTKOWNICY]<<<

 

 1.  Użytkownikami korzystającymi z serwisu salonmeblowy-m4.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu salonmeblowy-m4.pl nieodpłatnie.

  2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Salon Meblowy M4 o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 

§ 5

 

>>>[REJESTRACJA]<<<

 

 1.  Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, chcąc skorzystać z usług serwisu salonmeblowy-m4.pl powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.

  2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

  3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://salonmeblowy-m4.esy.es/index.php?controller=authentication&back=my-account, zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła za pomocą których, Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "zapisz", system serwisu salonmeblowy-m4.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane dostępu do konta.

  4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.

  5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.

 

§ 6

 

>>>[KONTO]<<<

 

 1.  Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje bezpośrednio po założeniu konta i wprowadzeniu danych potrzebnych do zalogowania.

  2. Z chwilą uzyskania dostępu do konta zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Salonem Meblowym M4, której przedmiotem są usługi świadczone przez Salon Meblowy M4 w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres salonmeblowy-m4@wp.pl lub na piśmie na adres Salon Meblowy M4, ul. Bazarowa 2, 87-300 Brodnica (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Salon Meblowy M4 usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

  4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.

  5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

  6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

  7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.

  8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

  9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

  10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 

§ 7

 

>>>[WPROWADZENIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]<<<

 

 1.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Salon Meblowy M4 w ramach salonmeblowy-m4.pl.

  2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl.

  3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Salonu Meblowego M4, w tym informacji dotyczących produktów lub usług. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

  4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Salon Meblowy M4, ul. Bazarowa 2, 87-300 Brodnica.

  5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Salon Meblowy M4 danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Salon Meblowy M4 w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

  6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Salon Meblowy M4 konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu salonmeblowy-m4.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.

  7. Salon Meblowy M4 wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

 

Dział III

 

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU salonmeblowy-m4.pl]

 

§ 8

 

>>>[ZASADY OGÓLNE]<<<

 

 1.  Salon Meblowy M4 jako organizator serwisu salonmeblowy-m4.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

  2. Salon Meblowy M4 jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

  3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§ 9

 

>>>[OFERTA]<<<

 

 1.  Wszystkie towary znajdujące się na stronie www. salonmeblowy-m4.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

  3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.

  4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu; 

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;


6. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu salonmeblowy-m4.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

11. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu salonmeblowy-m4.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

12. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 10

 

>>>[ZAMÓWIENIE]<<<

 

 1.  Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję "zamów" w wyniku czego system serwisu salonmeblowy-m4.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.

  2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

  3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik często będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 11

 

>>>[PRZYJĘCIE OFERTY, SPRZEDAŻ]<<<

 

 1.  Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „przejdź do realizacji zamówienia”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.

  2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

  4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

  5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 

 1.  Meble objęte promocją "bez vat" nie sumują się z progami rabatowymi.

 

 1.  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 12

 

>>>[Termin realizacji zamówienia]<<<


1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy i wynosi od 3 do 35 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć od czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, .itp.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§ 13

 

>>>[FORMY PŁATNOŚCI]<<<


1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru);
b) gotówka forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu;
c) pełna przedpłata na konto sklepu;
d) płatność kartą kredytową poprzez www.płatności.pl
e) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług Santander Consumer Finanse S.A;

 

§ 14

 

>>>[DOSTAWA I ODBIÓR - KURIER]<<<

1. Zamówienia wysyłane firmą kurierską - meble do samodzielnego montażu (paczki). Koszt transportu: 150zł; lub 200zł, jeśli wysyłka musi być zrealizowana na paletach przemysłowych.

 1.  Meble w paczkach Sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kierowca z firmy kurierskiej nie ma obowiązku wnoszenia mebli do domu klienta.
 2.  Wybierając dostawę samochodem Salonu Meblowego M4, możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu dostawy, podanego na stronie. Spowodowane jest to koniecznością ewentualnego montażu mebli i zaplanowaniem odpowiedniej trasy.

§ 15

 

>>>[DOSTAWA I ODBIÓR – SAMOCHÓD FIRMOWY

SALONU MEBLOWEGO M4]<<<

 

 1.  Zamówienia dostarczane samochodem firmowym Salonu Meblowego M4.

 

a) województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-pomorskie, mazowieckie - koszt transportu: 1zł za km liczony w jedną stronę.

 

b) województwa: zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, podlaskie – koszt transportu: 1,50zł za km liczony w jedną stronę.

 

c) województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie – koszt transportu: 2zł za km liczony w jedną stronę lub wycena indywidualna.

 

 1.  Możliwe jest wybranie opcji mebli zmontowanych (dot. województw § 15 pkt.1 a),b) oraz c) w zależności od wyceny indywidualnej. Koszt mebli zmontowanych: + 10 %, od wartości całego zamówienia. Meble zmontowane których gabaryty nie pozwalają wnieść ich do mieszkania, dostarczamy w paczkach i montujemy na miejscu u klienta.
  3. Do zamówionych mebli wysłanych samochodem firmowym Salonu Meblowego M4, możliwe jest wykupienia usługi wniesienia mebli. Kosz wniesienia: + 50,00 zł.

 

 1.  Dodatkową opcją wysyłki samochodem firmowym Sklepu Meblowego M4 jest dostawa po godzinie 16:00: + 50,00 zł.

 

 1.  Kierowca Salonu Meblowego M4  dostarcza meble pod dom klienta i nie wnosi mebli, chyba, że została wykupiona wcześniej taka opcja

 

 1.  Wybierając dostawę samochodem Salonu Meblowego M4, możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu dostawy, podanego na stronie. Spowodowane jest to koniecznością ewentualnego montażu mebli i zaplanowaniem odpowiedniej trasy.
 2.  O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
 3.  W okresach przedświątecznych (ze względu na zwiększoną liczbę zamówień) oraz w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych na drogach, Salon Meblowy M4 zastrzega sobie prawo do wysyłki mebli firmą kurierską, nie zaś dostawy własnym transportem.

§ 16

>>>[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]<<<

 

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres sklepu w Brodnicy, ul. Bazarowa 2, 87-300 Brodnica. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

  3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. Bazarowa 2, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  salonmeblowy-m4@wp.pl

  4. Meble które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie, nie podlegają zwrotowi.

  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.

  6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt. Konsument zobowiązany jest zwrócić  Produkt Sprzedawcy.

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


7. Przy zakupie mebli zmontowanych prosimy zwrócić szczególną uwagę na podane wymiary mebli, ponieważ może zaistnieć problem z wniesieniem ich do mieszkania (np. zbyt wąskie drzwi wejściowe lub klatka schodowa).

§ 17

 

>>>[REKLAMACJE]<<<

 

 1.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

  a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

  2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat (Paragonu), Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

  4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

  5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

  a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;


b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 

 1.  Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie polski.

 

DZIAŁ IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 18

 

>>>[ROZWIĄZANIE UMOWY]<<<


1. Użytkownik występujący w serwisie salonmeblowy-m4.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Salon Meblowy M4 za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Salonu Meblowego M4, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie salonmeblowy-m4.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

 

§ 19

 

>>>[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu<<<

>>>salonmeblowy-m4.pl]<<<


1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Salon Meblowy M4 lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie salonmeblowy-m4.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Salon Meblowy M4 rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

§ 20

 

>>>[PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY]<<<

 

 1.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Salonem Meblowym M4, której przedmiotem są usługi świadczone przez Salon Meblowy M4 w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Salon Meblowy M4 w ramach serwisu salonmeblowy-m4.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

 

§ 21

 

>>>[WAŻNOŚĆ REGULAMINU]<<<


Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§ 22

 

>>>[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]<<<


1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://salonmeblowy-m4.pl

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://salonmeblowy-m4.pl

3. Dokonanie przez Użytkownika Zamówienia w serwisie salonmeblowy-m4.pl oznacza akceptację Regulaminu.

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://salonmeblowy-m4.pl


5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie http://salonmeblowy-m4.pl